MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Goed onderwijs voor onze kinderen is wat iedereen wil. De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat daar bij uitstek op let, zowel inhoudelijk als in de uitvoering. In de MR hebben, in gelijke verhoudingen, ouders en leerkrachten zitting. Op onze school zijn dat 5 ouders en 5 leerkrachten verdeeld over de Meander en de Montessorischool Borger. De voorzitter is gekozen uit de oudergeleding. De schoolleiding is verplicht de MR te informeren over alle plannen die betrekking hebben op het onderwijs van onze kinderen. De MR heeft bij veranderingen die het bevoegd gezag (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn en de directie van onze school) wil doorvoeren adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. Er gebeurt dus niets waarvan de MR niet op de hoogte is.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Op grond van deze wet heeft de MR bepaalde rechten; de belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Verder heeft de MR recht op informatie, recht op overleg en initiatiefrecht. De MR heeft ook algemene taken zoals het bevorderen van de openheid en onderling overleg in school en het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling bij gelijke kansen.

Wilt u meer weten over het inhoudelijke werk van de MR, dan kunt u hiervoor de nodige informatie krijgen bij de directie of bij de voorzitter van de MR.

Leden van de MR:

Montessorischool Borger

Ouders: Fleur Heemskerk en Laura Hoving

Leerkrachten: Ilona Torenbosch en Saskia Potze

Montessorischool Borger

Het onderwijs dat wordt gegeven op de Montessorischool in Borger, is geschikt voor ieder kind.

Binnen onze school gaan wij uit van de visie van Montessori. Daarin staat een vertrouwde en veilige leeromgeving centraal.

Montessorischool Borger is onderdeel van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO).