Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs voor onze kinderen is wat iedereen wil. De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat daar bij uitstek op let, zowel inhoudelijk als in de uitvoering. In de MR hebben, in gelijke verhoudingen, ouders en leerkrachten zitting. Op onze school zijn dat 5 ouders en 5 leerkrachten verdeeld over de Meander en de Montessorischool Borger. De voorzitter is gekozen uit de oudergeleding. De schoolleiding is verplicht de MR te informeren over alle plannen die betrekking hebben op het onderwijs van onze kinderen. De MR heeft bij veranderingen die het bevoegd gezag (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn en de directie van onze school) wil doorvoeren adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. Er gebeurt dus niets waarvan de MR niet op de hoogte is.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Op grond van deze wet heeft de MR bepaalde rechten; de belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Verder heeft de MR recht op informatie, recht op overleg en initiatiefrecht. De MR heeft ook algemene taken zoals het bevorderen van de openheid en onderling overleg in school en het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling bij gelijke kansen.

Wilt u meer weten over het inhoudelijke werk van de MR, dan kunt u hiervoor de nodige informatie krijgen bij de directie of bij de voorzitter van de MR.

Leden van de MR:

o.b.s. de Meander
Ouders: Jolanda Sagel, Martine van Os en Erwin Smit
Leerkrachten: Linette Wiekema, Marije Buiter en Kim Venema

Montessorischool Borger
Ouders: Fleur Heemsker, Laura Hoving en Dick van Hoorn
Leerkrachten: Lia Oosting en Saskia Potze

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie komt per jaar ongeveer 9 keer bijeen. De notulen zijn steeds te vinden in de map van de AC in de lerarenkamer. De vergaderingen van de Activiteitencommissie zijn, volgens Huishoudelijk Reglement (artikel 6), “openbaar voor alle ouders, voor afgevaardigden van de medezeggenschapsraad en voor het onderwijzend personeel, tenzij de Activiteitencommissie besluit dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten ernstige bezwaren bestaan tegen de aanwezigheid van niet-leden”.
In de regel betekent dit, dat steeds 1 vast teamlid aanwezig is.

Onderwerpen die worden besproken in de AC zijn o.a.:
(voor doelstellingen en taken van de AC verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement in de map van de AC)

  • planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van activiteiten*
  • bespreken en uitdiepen van vraagstukken die spelen in en rondom de school.

*het behoeft geen uitleg dat zonder inzet van ouders de meeste, zoniet alle, activiteiten niet uitvoerbaar zouden zijn. Om ouders zich betrokken te laten voelen bij de school en de bijkomende activiteiten zijn verschillende acties ondernomen:

Acties voor de stimulering van ouderparticipatie:

  • Jaarlijks wordt een zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt bijvoorbeeld gesproken over de financiën betreffende schoolreisjes, excursies e.d. De AC, de MR en het team doen verslag van de activiteiten en er kunnen natuurlijk vragen gesteld worden door ouders. Op deze avond hebben de ouders rechtstreeks de kans om de discussie aan te gaan en mee te denken over belangrijke zaken!
  • Jaarlijks wordt in de onderbouw een klassenavond gehouden. Na een inleidend praatje kunnen ouders in de klas van hun kind(eren) kijken en leren over de verschillende materialen en de manier van werken. In de midden- en bovenbouw wordt 1 keer per 2 jaar een kennismakingsgesprekje gevoerd met alle ouders over hun kind)
  • Ieder jaar wordt een jaarkalender meegegeven. Hierop staan deactiviteiten per bouw waarbij ouders kunnen zien wanneer er iets te doen is en of er hulp nodig is. Zo kan men e.e.a. vroegtijdig inplannen en zich opgeven als hulpouder.
  • Om de nieuwe ouders direct bij de school te betrekken wordt dooréén AC-lid contact met hen opgenomen. Er wordt verteld over bepaalde zaken op school en over de AC. Bovendien fungeert deze ouder als aanspreekpunt bij vragen van nieuwe ouders.