ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie komt per jaar ongeveer 9 keer bijeen. De vergaderingen van de Activiteitencommissie zijn, volgens Huishoudelijk Reglement (artikel 6), “openbaar voor alle ouders, voor afgevaardigden van de medezeggenschapsraad en voor het onderwijzend personeel, tenzij de Activiteitencommissie besluit dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten ernstige bezwaren bestaan tegen de aanwezigheid van niet-leden”.

In de regel betekent dit, dat steeds 1 vast teamlid aanwezig is.

Onderwerpen die worden besproken in de AC zijn o.a.:
(voor doelstellingen en taken van de AC verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement in de map van de AC)

  • planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van activiteiten*
  • bespreken en uitdiepen van vraagstukken die spelen in en rondom de school.

*het behoeft geen uitleg dat zonder inzet van ouders de meeste, zoniet alle, activiteiten niet uitvoerbaar zouden zijn. Om ouders zich betrokken te laten voelen bij de school en de bijkomende activiteiten zijn verschillende acties ondernomen:

Acties voor de stimulering van ouderparticipatie:

  • Jaarlijks wordt een zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt bijvoorbeeld gesproken over de financiën betreffende schoolreisjes, excursies e.d. De AC, de MR en het team doen verslag van de activiteiten en er kunnen natuurlijk vragen gesteld worden door ouders. Op deze avond hebben de ouders rechtstreeks de kans om de discussie aan te gaan en mee te denken over belangrijke zaken!
  • Jaarlijks wordt in de onderbouw een klassenavond gehouden. Na een inleidend praatje kunnen ouders in de klas van hun kind(eren) kijken en leren over de verschillende materialen en de manier van werken. In de midden- en bovenbouw wordt 1 keer per 2 jaar een kennismakingsgesprekje gevoerd met alle ouders over hun kind)
  • Ieder jaar wordt een jaarkalender meegegeven. Hierop staan deactiviteiten per bouw waarbij ouders kunnen zien wanneer er iets te doen is en of er hulp nodig is. Zo kan men e.e.a. vroegtijdig inplannen en zich opgeven als hulpouder.
  • Om de nieuwe ouders direct bij de school te betrekken wordt dooréén AC-lid contact met hen opgenomen. Er wordt verteld over bepaalde zaken op school en over de AC. Bovendien fungeert deze ouder als aanspreekpunt bij vragen van nieuwe ouders.

Montessorischool Borger

Het onderwijs dat wordt gegeven op de Montessorischool in Borger, is geschikt voor ieder kind.

Binnen onze school gaan wij uit van de visie van Montessori. Daarin staat een vertrouwde en veilige leeromgeving centraal.

Montessorischool Borger is onderdeel van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO).