Spring naar de inhoud

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie komt per jaar ongeveer 9 keer bijeen. De vergaderingen van de Activiteitencommissie zijn, volgens Huishoudelijk Reglement (artikel 6), “openbaar voor alle ouders, voor afgevaardigden van de medezeggenschapsraad en voor het onderwijzend personeel, tenzij de Activiteitencommissie besluit dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten ernstige bezwaren bestaan tegen de aanwezigheid van niet-leden”.

In de regel betekent dit, dat steeds 1 vast teamlid aanwezig is.

Onderwerpen die worden besproken in de AC zijn o.a.:
(voor doelstellingen en taken van de AC verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement in de map van de AC)

  • planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van activiteiten*
  • bespreken en uitdiepen van vraagstukken die spelen in en rondom de school.

*het behoeft geen uitleg dat zonder inzet van ouders de meeste, zo niet alle, activiteiten niet uitvoerbaar zouden zijn.

Ouderparticipatie:

  • Jaarlijks wordt in alle groepen een kennismakingsgesprekje gevoerd met de ouders samen met hun kind. Het gaat dan over de kinderen die naar een andere groep gaan. Dus groep 3, 5 en 7. Er vindt sowieso een kennismakingsgesprek plaats met ouders en hun kind in groep 1.
  • Ieder jaar wordt de jaarkalender in Parro gezet. Hierop staan de activiteiten van de hele school waarbij ouders kunnen zien wanneer er iets te doen is en of er hulp nodig is. Zo kan men e.e.a. vroegtijdig inplannen en zich opgeven als hulpouder.
samen uniek