Spring naar de inhoud

Goed onderwijs voor onze kinderen is wat iedereen wil. De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat daar bij uitstek op let, zowel inhoudelijk als in de uitvoering. In de MR hebben, in gelijke verhoudingen, ouders en leerkrachten zitting. Op onze school zijn dat 2 ouders en 2 leerkrachten. De voorzitter is gekozen uit de oudergeleding. De schoolleiding is verplicht de MR te informeren over alle plannen die betrekking hebben op het onderwijs van onze kinderen. De MR heeft bij veranderingen die het bevoegd gezag (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn en de directie van onze school) wil doorvoeren adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. Er gebeurt dus niets waarvan de MR niet op de hoogte is.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Op grond van deze wet heeft de MR bepaalde rechten; de belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Verder heeft de MR recht op informatie, recht op overleg en initiatiefrecht. De MR heeft ook algemene taken zoals het bevorderen van de openheid en onderling overleg in school en het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling bij gelijke kansen.

Wilt u meer weten over het inhoudelijke werk van de MR, dan kunt u hiervoor de nodige informatie krijgen bij de directie of bij de voorzitter van de MR.

Ouders in de MR:
Laura Hoving
Natascha Schenkel

Leerkrachten in de MR:
Lia Oosting
Saskia Potze

samen uniek