Spring naar de inhoud

Ontwikkeling en resultaten

Veel informatie kunt u vinden op ‘scholen op de kaart’ (scholenopdekaart.nl).

Volgen van de ontwikkeling van kinderen
Door regelmatig te observeren en te toetsen waar een kind staat, kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de behoefte van het kind. Daarnaast geeft het de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben.

Voor de meeste vakken gebruiken wij een methode. Bij deze methoden worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Daarnaast nemen wij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. De toetsuitslagen van de leerlingen worden opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze school. Wij nemen jaarlijks onderstaande toetsen van Cito af:

– Technisch lezen
– Begrijpend lezen
– Rekenen en Wiskunde
– Spelling
Ouders hebben het recht om deze gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Niet relevante gegevens kunnen op verzoek van ouders, verwijderd worden. Uitgebreide informatie over de rechten van ouders, zijn te vinden op de website van OPO Borger-Odoorn.

Eindtoets
Wij gebruiken de IEP-eindtoets van Bureau Ice. De eindtoets wordt als aanvulling op het reeds gegeven schooladvies voor het voortgezet onderwijs (VO) gebruikt. In groep 7 geven wij tijdens de 10-minuten gesprekken een voorlopig advies aan ouders. In groep 8 vindt een uitgebreid adviesgesprek plaats in januari, nadat de midden toetsen zijn afgenomen. In dit advies geven wij aan welk type VO het beste bij een leerling past. Daarbij kijken wij onder andere naar:

– aanleg en talenten van een leerling;
– leerprestaties;
– de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
– concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.
Als er verschil over het advies van school en ouders bestaat, is er ruimte voor gesprek en toelichting. Ouders die zich niet kunnen vinden in het gegeven advies, kunnen dit aangeven bij de aanmelding naar het VO. Vanuit het VO worden dan meestal aanvullende vragen gesteld en vind een warme overdracht plaats. Uiteindelijk bepaalt het VO de definitieve plaatsing.

Als een leerling onze school na groep 8 verlaat, vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan daardoor zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie van dit rapport. Het origineel versturen wij naar de nieuwe school.

De resultaten van de eindtoets komen overeen met de verwachte uitstroom van deze leerling populatie.

De gemiddelde score van de IEP toets voor 2020-2021: 87,2.

Het schooladvies voor 2020-2021:

VMBO- (g)t 16,7%
VMBO- (g)t/ Havo 8,3%
Havo 33,3%
Havo- Vwo 8,3 %
Vwo 25%

samen uniek