Spring naar de inhoud

Ondersteuning en veiligheid

Welbevinden en veiligheid is een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Een veilige omgeving voor kinderen en personeel is meer dan een prettige sfeer op school. Wij willen incidenten, zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten en agressie, voorkomen. Daarom investeren wij in een goede vertrouwensband, een prettig klimaat en heldere regels over hoe wij met elkaar omgaan. Maar ook door op tijd te signaleren en gericht op te treden. Wij hebben de plicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een Kwaliteitskaart Schoolklimaat.

Sociale en fysieke veiligheid
Op de Montessorischool hebben wij onze omgangsregels in een protocol beschreven, ons veiligheidsbeleid. Daarin staat wat wij in fysiek en sociaal opzicht doen om te zorgen dat zaken goed blijven gaan en wat er gedaan wordt als het toch een keer niet goed gaat. Jaarlijks nemen wij bij de kinderen van groep 5 tot 8 de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ van WMK-PO af. De uitkomsten worden gebruikt om, waar nodig, zaken te verbeteren. De uitkomsten leveren wij ook aan bij de inspectie.

Binnen onze school werken wij met een protocol kindermishandeling en huiselijk geweld op basis van de vernieuwde meldcode met afwegingskader. Binnen de stichting is een geschoold aandachtsfunctionaris werkzaam, waarmee wij kunnen overleggen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ons team is voorgelicht over mogelijke signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Op onze school is Kheisja Jansen aangesteld als anti-pestcoördinator. Zij coördineert het sociale veiligheidsbeleid. Ook is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Zij is het aanspreekpunt binnen de school waar kinderen en ouders pesten of ander onveilig gedrag kunnen melden.

Privacy
Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken. Wij gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan. Op de website van de OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.

Voor de digitale lesmaterialen is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze gegevens en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zodat misbruik door de leverancier wordt voorkomen.

Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Veiligheid in en rond school
De veiligheid in en rond onze school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd zijn. De brandweer ziet hierop toe. Wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.

De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door OPO BOrger Odoorn of de gemeente gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van onderhoud aan de eisen voldoet.

Rookvrije school
Wij zijn een rookvrije school. In school en tijdens schoolactiviteiten wordt niet gerookt. Daarnaast is ook het terrein rondom de school rookvrij. Door het roken te ontmoedigen zijn wij met kinderen op weg naar een rookvrije generatie.

samen uniek